Lady Gaga - Imagine


Lady Gaga chơi "Imagine" của John Lennon ở HRC National Dinner 2009.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...