Bọn mất dậy (the ill-bred)... Google...

BỌN MẤT DẬY Ở ĐÂU CŨNG CÓ, HÓA RA Ở Google CÒN CÓ NHIỀU!

Ngày 6/7/2010 Đim-ma bốt thêm chuyện cười vào tô-pích "Chuyện cười" dưới dạng comments, lúc refresh lại thì chả thấy comments vừa mới bốt đâu. Tưởng có giới hạn về số lượng comments cho một bài, Đim-ma bèn mở một bài mới "Chuyện cười (2)" và bốt những chuyện cười mới này vào đây.Muộn hơn một chút, thấy có chuyện cười mới, Đào Phò (dao_hoa_daochu) nổi hứng bốt thêm các chuyện cười mới vào bài "Chuyện cười (2)" — cũng dưới dạng comments, và lúc refresh lại thì cũng lại thấy comments mới mất cbn hút.Đào Phò tính tình hay "trách nhiệm ôm đồm", khác với Đim-ma, bèn lên trang google.com/suppot của Google để thông báo về chuyện này: "Jul 6 2010 GMT+7 There is I think a considerable error in blogspot comments management, correct it soon pls!", rồi chuyển sang làm việc khác.Một lúc, Đào Phò quay lại, login vào Google account thì, hờ hờ.., thế quái nào, bụp phát, đỏ lòm, ném ngay vào mặt: "Sorry, your account has been disabled."Đào Phò vốn ít khi cáu giận, bèn nhẩn nha lượn lờ ở trang hỗ trợ của Google để đọc tiếp, thì thấy code lỗi này là "bX-duc6dq" đã xuất hiện trên blogspot của Google suốt từ tận tháng 3/2010.http://www.google.com/support/forum/p/blogger/thread?tid=3df949b8a75df0bb&hl=en

http://www.google.com/support/forum/p/blogger/thread?hl=en&tid=47ea43594d8547e1Hế hế, suốt hơn 3 tháng không sửa được 1 cái lỗi, lại còn quay sang chơi bẩn với người sử dụng!Sẽ thế nào nếu như Đào Phò tự một mình quản lý một cái blog? — Tất cả tự nhiên đổ hết xuống sông?Cảm ơn Google rất rất nhiều!Mất công quá, nhưng có lẽ chúng ta nên chuyển dần sang dùng Wordpress, và nhớ để ở đâu đó gần trên tiêu đề của blog: "Emigrated from ...blogspot.com because of google's ill-treatment."Cho nó hoàn cảnh!THE ILL-BRED ARE EVERYWHERE, AND IT TURNS OUT TO BE IN Google THERE ARE MANY!June 6, 2010 Dima posted new jokes into the post "Jokes" in the form of comment, but when he refreshed the page, new comments were completely disappeared. Thinking that the post is limited by the number of comments, Dima has opened a new post titled “Jokes (2)” and started up new jokes there.Later, knowing that there were new jokes, Dao Fo (dao_hoa_daochu) pleasurably brought there in “Jokes (2)” more new jokes — also in the form of comment and when he reloaded a page — those new comments have again passed into nothingness.Dao Fo went to google.com/suppot, informed: “Jul 6 2010 GMT+7 There is I think a considerable error in blogspot comments management, correct it soon pls!”, and then jumped to another matter.After a while, Dao Fo has returned, logged in Google account, suddenly, ha ha.., behold, the red, has thrown straight to his face: “Sorry, your account has been disabled.Dao Fo is actually very imperturbable person, therefore he quietly wandered on google.com/suppot reading more, then he found an error with a code “bX-duc6dq” which has already appeared on Google blogspot throughout this time since March 2010.http://www.google.com/support/forum/p/blogger/thread?tid=3df949b8a75df0bb&hl=en

http://www.google.com/support/forum/p/blogger/thread?hl=en&tid=47ea43594d8547e1Ha ha, for more than 3 months they couldn't rectify just one bug, and still they even has untidily played over the kindhearted user!What if Dao Fo the only one who managed one blog? — Gone with the wind? Everything? Suddenly?Thank you extremely much Google!Willy-nilly, but maybe little by little we better pass on to Wordpress, and don't forget to put somewhere on top of new blog: “Emigrated from ...blogspot.com because of google's ill-treatment.What really poor we are!НЕВОСПИТАННЫЕ ПОВСЮДУ, А ОКАЗАЛОСЬ В Google ИХ МНОГО!6-го июня 2010 Дима пускал новые анекдоты в поделке “Шутки” в виде комментариев, но когда он перезагружал страницу, то новые комментарии совсем исчезли. Думая что поделка ограничена по числу комментариев, Дима открыл новую поделку пот названием “Шутки (2)” и пускал новые шутки там.Позже, зная что там были новые шутки, Дао Фо (dao_hoa_daochu) радостно пускал туда в “Шутки (2)” еще новые анекдоты — тоже в виде комментариев, и когда освежал страничку — те новые комментарии снова исчезли без следа.Дао Фо шел к google.com/suppot, сообщал: “Jul 6 2010 GMT+7 There is I think a considerable error in blogspot comments management, correct it soon pls!”, и перескакивал к другому делу.Через некоторое время, Дао Фо вернулся, входил в Google account, вдруг, ха ха.., ухты, красное неизвестное, бросило прямо в лицо ему: “Sorry, your account has been disabled.Дао Фо на самом деле очень спокойный человек, поэтому потихоньку бродил на google.com/suppot чтобы читать побольше, то находил ошибку с кодом “bX-duc6dq” которая уже появила на Google blogspot все это время с марта 2010.http://www.google.com/support/forum/p/blogger/thread?tid=3df949b8a75df0bb&hl=en

http://www.google.com/support/forum/p/blogger/thread?hl=en&tid=47ea43594d8547e1Ха ха, в течении больше чем 3 месяцев не могли исправить только одну ошибку, и еще грязно поиграли над благодушным пользователем!Что, если Dao Fo только один управлял один blog? — Унесенные ветром? Все? Внезапно?Спасибо Google чрезвычайно большое!Волей-неволей, но может быть мы лучше мало-помалу переходим к Wordpress, и не забудь помещать где-то сверху нового blog: “Emigrated from ...blogspot.com because of google's ill-treatment.Какие мы уж бедные!

Đã có 5 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Anonymous bi bô...

Thanks a lot, I've just backed up all my blogspot.

To consult:

http://www.labnol.org/internet/blogging/moving-blog-from-blogger-to-wordpress-with-rss-feeds/1870/

http://teqsnacks.com/2007/10/10/moving-from-blogger-blogspot-to-wordpress-the-right-way-301-redirect/

http://ourtimes.wordpress.com/2008/05/08/import-blogger-into-wordpress/

http://underscorebleach.net/jotsheet/2006/05/move-blogger-to-wordpress

http://labnol.blogspot.com/2007/05/move-your-blogs-from-blogger-to.html

Phi Long bi bô...

Is there faultlessly no malice in your matter, Đào Phò?

dao_hoa_daochu bi bô...

Oh no dear... hix...

I'm a little boy
They are big big one
So it's not a big big thing
If they leave me?

Phi Long bi bô...

=))

There's a little one
In that big big one
So it's not a big big thing
If they leave him?

dao_hoa_daochu bi bô...

There's a big big one
With a video
So it's not a big big thing
If we leave here?

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...