Múa Bướm - Thật là tuyệt vời!

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

dao_hoa_daochu bi bô...

Cái cô đứng ở giữa bi giờ mà bất ngờ dạng chân ra phát thì không hiểu sẽ thế nào nhở?

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...