Đọc "Luận Ngữ" (5)

論語

Luận Ngữ


公冶长第五

CÔNG DÃ TRÀNG ĐỆ NGŨ

THỨ NĂM — CÔNG DÃ TRÀNG


(⒌1)

子谓公冶长,"可妻也.虽在缧絏之中,非其罪也."以其子妻之.

Tử vị Công Dã Tràng, "Khả thế dã. Tuy tại luy tiết chi trung, phi kì tội dã." Dĩ kì tử thế chi.

Khổng Tử nói về Công Dã Tràng, "Có thể gả con gái cho vậy. Tuy ở trong vòng tù tội, chẳng phải là có tội vậy." Rồi đem con gái gả cho.


(⒌2)

子谓南容,"邦有道,不废;邦无道,免於刑戮."以其兄之子妻之.

Tử vị Nam Dung, "Bang hữu đạo, bất phế; Bang vô đạo, miễn ư hình lục." Dĩ kì huynh chi tử thế chi.

Khổng Tử nói về Nam Dung, "Nước có đạo lý, không bị bỏ; Nước không có đạo lý, tránh được sự hành hạ." Rồi đem con gái của anh gả cho.

(⒌3)

子谓子贱,"君子哉若人!鲁无君子者,斯焉取斯?"

Tử vị Tử Tiện, "Quân tử tai nhược nhân! Lỗ vô quân tử giả, tư yền thủ tư?"

Khổng Tử nói về Tử Tiện, "Quân tử thay người ấy! Nước Lỗ mà không có người quân tử, thì sao có được như thế?"


(⒌4)

子贡问曰:"赐也何如?"

子曰:"女,器也."

曰:"何器也?"

曰:"瑚琏也."

Tử Cống vấn viết: "Tứ dã hà như?"

Tử viết: "Nhữ, khí dã."

Viết: "Hà khí dã?"

Viết:"Hồ liễn dã."

Tử Cống hỏi rằng: "Tứ con thì như thế nào ạ?"

Khổng Tử nói: "Anh à, như đồ dùng vậy."

Hỏi: "Đồ dùng nào ạ?"

Nói: "Cái bát đựng xôi cúng ấy."


(⒌5)

或曰:"雍也仁而不佞."

子曰:"焉用佞?御人以口给,屡憎於人.不知其仁,焉用佞?"

Hoặc viết: "Ung dã nhân nhi bất nịnh."

Tử viết: "Yền dụng nịnh? Ngữ nhân dĩ khẩu cấp, lũ tăng ư nhân. Bất tri kì nhân, yền dụng nịnh?"

Có người nói: "Anh Ung có nhân tính mà không khéo ăn nói."

Khổng Tử nói: "Sao phải khéo ăn nói? Lấy mồm mép khéo léo mà đối đáp với người, thường bị người ghét. Không biết có nhân tính không, nhưng sao phải khéo ăn nói?"


...


Bộ "Luận Ngữ: Thứ Năm — Công Dã Tràng" đầy đủ (song ngữ Việt - Hán) cho tủ sách của me():

http://www.mediafire.com/?djm9wpqnsumfu76

http://www.megaupload.com/?d=SRVVWH44


Hướng dẫn sử dụng phòng đọc của me(): http://philong58.blogspot.com/2010/08/lac-giua-am-dieu-hanh.html

Đã có 5 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

dao_hoa_daochu bi bô...

O_c Thằng bé dịch hay quá! Anh khen!

PS: Chỉ hơi tiếc cái câu cuối cùng.

Yến Lan bi bô...

PS: Chỉ hơi tiếc cái câu cuối cùng.

Câu cuối cùng có vấn đề gì đâu?

(5.28)
子曰:"十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也."
Tử viết: "Thập thất chi ấp, tất hữu trung tín như Khâu giả yên, bất như Khâu chi hiếu học dã."
Khổng Tử rằng: "Ấp có mười nhà, thể nào cũng có người trung tín bằng Khâu này, nhưng ham học không bằng Khâu này vậy."

dao_hoa_daochu bi bô...

Khồng, câu cuối cùng là câu này cơ:

(Không dịch 5.14 vì không có lời Khổng Tử)

PS: Còn câu 5.28 đấy 焉 = yên = ở đó, ở đấy... => ...bằng Khâu này ở đó,..

Phi Long bi bô...

@Đào Phò: Những câu không có Khổng Tử, anh thấy không dịch cũng được.

dao_hoa_daochu bi bô...

Em cũng thấy thế, nên không tiếc gì cái đấy, tiếc là tiếc cái cách nó viết:

Không dịch 5.14 vì không có lời Khổng Tử

Nếu viết là

5.14 không có lời Khổng Tử, không dịch

Thì nghe chất hẳn hơn.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...