Dân ta dốt Sử cũng thời có sao?

"Bộ Trưởng Giáo Dục Việt Nam,

Điểm Không môn Sử phải làm sao đây?"

Bộ Trưởng Giáo Dục trình bày:

"Điểm Không môn Sử ngày nay: Bình thường!

Việt Nam phải học bốn phương:

Hoa Kỳ họ cũng coi thường Sử thôi,

Xu hướng thời đại thế rồi,

Dân ta dốt Sử cũng thời có sao?"
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...