Bộ trưởng Y tế nên từ chức (Nhạc sĩ Tuấn Khanh)


 Ch trong mt bui chiu 17-4 trong nước, ngoài nhng tiếng kêu la ca tr con, tiếng khóc nc ca nhiu ph huynh mt con, cùng s im lng ca các bnh vin cũng như ca nhng tuyên b thn nhiên ca người cm đu ngành kim soát s sng còn ca con người, là nhng cơn bão dy lên trên các trang mng đòi hi B Y tế Vit Nam phi có mt thái đ đúng trước đi dch.


Thông tin ngày m
t nhiu v đi dch khiến dân chúng đi t trng thái này đến trng thái khác.

T
tc gin, đòi hi, gi thì đã rt nhiu người nghĩ bng s tnh táo và hoàn toàn mang giá tr cp bách ca mt xã hi dân s đòi hi: người không có đ kh năng kim soát tình thế, có cn phi ra đi ngay đ tìm mt ai đó thế ch, gii quyết vn đ?


Đây không ph
i là sĩ din ca mt con người, ca mt chế đ khi sp đt nhân s, mà tiếng kêu ca đám đông đòi hi được thy nhp đp ca mt trái tim có tht t mt h thng lãnh đo.

T
chc gi đây là mt thái đ văn hóa và cũng là cho thy mt phn ng đy nhân đo, trao li quyn quyết đnh cho mt ai khác đ có nhng gii pháp tc thì, cu ly sinh mng ca hàng ngàn gia đình đang đang thp thm v sinh mng ca con mình.

Con s
108 tr em chết trong đt dch si này được công b, đó ch là phn ni ca tng băng chìm.

Vì di
n biến mi ngày vn din ra, và B Y tế Vit Nam vn chưa có mt công b nào mang tính minh bch rng dch si đã được kim soát, ít nht mt vài thành ph.

Đo
́ng cửa thông tin

Trong m
t thói quen thích dùng quyn lc hơn gii pháp thc tế cho vn đ, tin tc v đi dch đã b ngăn chn.

Cũng trong bu
i chiu ngày 17-4, đi dch si đang bùng lên cao đim, thì các bnh vin được lnh phi đóng ca thông tin, thm chí phóng viên vào đưa tin, ghi hình là chuyn đc cách, phi có giy phép riêng.

B
n tin ca báo Mt Thế Gii cho biết ngay c lao công, bo v… ca bnh vin Nhi Trung Ương ti Hà Ni cũng được lnh ngăn tr người tác nghip.

Trên các trang m
ng, dy lên không biết bao nhiêu thông tin v cái chết ca con mình, ca con bn bè mình.

U
t nghn, và đè nén, nhưng h ch được tr li bng nhng phát biu vô hn ca bà b trưởng như “chưa đ điu kin đ công b dch si” hoc “mun công b dch phi xin ý kiến”.

Nh
ng hình nh tràn ngp tr em nm không đ ch các bnh vin Nhi vn giúp cho nét chân mày được trang đim rt đp ca bà b trưởng nhíu li.

Trên m
t trang facebook, mt người có bn làm trong ngành y nói rng s khó mà có chuyn công b dch, vì nghe nói rng y tế Vit Nam đã cam kết vi W.H.O là s thanh toán dch si vào năm 2017 bng văn bn, ngân sách tài tr… nên vic công b không kim soát được bnh si s làm mt mt ngành y tế Vit Nam.

Tin t
c này đang lan nhanh, cùng vi vic B Y tế vn im lng v s lượng hàng ngàn tr em nhim bnh, li dường như là mt điu xác tín im lng.

Rõ ràng B
Y tế VN hoàn toàn xa dân đến mc không nghe được nhng li kêu to như vy chung quanh mình, cho dù nhng thông tin đó có tht hay không.

Không ph
i vô lý khi nhiu t báo đã phi kêu lên vào ngày 16-4 rng “cần phi công b dch” hoc “B Y tế giu dch si”.

'Lãnh đa
̣o vô cảm'

Hi
n thc là giá tr ln nht, nó gii thiu s cp bách mang giá tr nhân tâm con người, và cũng gii thiu hin thc v kh năng ca bà b trưởng như mt người đang cm lái chiếc tàu B Y tế đi qua sóng gió nhưng trong tiếng gió bão gm rú, còn có tiếng kêu thét ca các sinh linh vô ti b c ý nhn chìm.

M
i đây, ngườidân Vit Nam nhìn thy li tuyên b ca bà Nguyn Th Kim Tiến là “Chúng tôi mà có con cháu mc si, không bào gi di cho vào đây”.

Câu phát bi
u này ca bà Tiến đã làm bùng lên s phn n trong các ph huynh.

“Ng
ười ta s đem vào đâu, nếu không là bnh vin?” mt ph huynh đã viết li bình như vy. Câu nói ca bà b trưởng làm mi người sững s vì mang đy s vô trách nhim cũng như thiếu kh năng hành đng ca mt quan chc.

N
ếu dch si không th kim soát như bà Tiến mô t, rõ ràng cn thiết phi lp tri cách ly khn cp các thành ph ln. Cần triu tp các chuyên gia y tế đ gii quyết vn đ mà các bnh vin thông thường đang không còn đ sc.

Hàng ngàn tr
nhim bnh mi nơi đ là lý do đ hành đng nhanh, vi y đc, vi tình người.

Th
t lòng, ngành y cũng đã to điu kin đ bà Tiến chng minh tm lòng ca mình vi các bnh nhi, nhưng cũng đ cu th đến mc cho thy bà Tiến không có kh năng đi mũ nón y tế cho đúng cách cơ bn khi đi thanh sát. Nhiu người đã bt cười v điu đó.

Ngành y tê
́́t lực?

S
hn lon bt đu xut hin. Trên các trang mng xut hin nhiu li qung cáo cha bnh si gia truyn, thuc tr si đc bit… theo nguyên tc bình thông nhau, nhưng cũng là mt li t cáo v s bt lc ca h thng y tế Vit Nam lúc này.

Ch
c chn không ít các bc ph huynh của 7000 đa tr đang mc bnh, đang st rut vì con mình, đã liên lc vi nhng ch như vy. S là may mn nếu đó là nhng li qung cáo tt. Còn nếu đó li là cách kiếm tin nhanh ca nhng k cơ hi, mi vic s bùng n và tr thành mt đi ha quc gia.

Gi
u diếm và gi ghế, gi mt mũi cho gii lãnh đo không phi là chuyn mi thy trong ngành y tế Vit Nam.

Năm 2003 đã có chuy
n giu diếm dch Sars. Năm 2008, li c ý nói tri đi dch t là “tiêu chy cp” đ làm nh đi tình hình. Nhng tin l đó, nếu tiếp tc ni dài đến đi dch si này, gi đúng tên, là ô nhc.

Tôi không bi
ết ai có suy nghĩ gn vi mình, nhưng tôi chính thc m li kêu gi bà b trưởng Nguyn Th Kim Tiến nên t chc ngay.

đây không phi là s tc gin đòi hi bà phi b trng pht vì nhng sai lm vn có t trước, hay đang đang din ra, mà li kêu gi bà nên t chc đ nhng người tht s có kh năng bước vào v trí này đ cu người.

T
chc vào lúc này đ nhn được s trântrng, và đ đánh đng toàn b ngành y dc lc vào s kin đang quá cp bách này.

Cũng không riêng gì bà Nguy
n Th Kim Tiến mà nhiu quan chc khác cũng nên tp dn cách hành x văn minh này, vì so vi nhân dân, chính h là người đang được th hưởng nhng giá tr văn minh nhiu nht.

Nhạc sĩ  TUẤN KHANH  18/4/2014  theo Quê Choa.(Bài viết của tác giả kim thuan Trinh)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...