Cơ chế hoạt động của một số đồ quanh ta

Cơ chế hoạt động của một số đồ quanh ta
Khóa
Cách phân loại tiền xu


Cách truyền chuyển động

Quạt máy quay

Lựu đạn

Súng


Máy giặt
Máy may

Kèn

Phéc ma tuy

(Bài viết của tác giả Lai Tran Mai)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...