Phúc Âm - Chương 1

PHÚC ÂM

Chương 1

1
Cuốn sách về phả hệ của Chúa Giê-xu, con trai của Đa-vít, con trai của A-bờ-ra-ham.
2 A-bờ-ra-ham sinh ra I-xác; và I-xác sinh ra Gia-cốp; và Gia-cốp sinh ra Giu-đa và các anh em của chàng;
3 Và Giu-đa sinh ra Pha-rét và Da-ra với nàng Tha-mar; và Pha-rét sinh ra Ét-xrôm; và Ét-xrôm sinh ra A-ram;
4 Và A-ram sinh ra A-mi-na-đáp; và A-mi-na-đáp sinh ra Na-át-xôn; và Na-át-xôn sinh ra Xan-môn;
5 Và Xan-môn sinh ra Bút-dờ với nàng Ra-cháp; và Bút-dờ sinh ra Ô-bét với nàng Rút-thơ; và Ô-bét sinh ra Gít-xơ;
6 Và Gít-xơ sinh ra vua Đa-vít; và vua Đa-vít sinh ra Xa-lô-mông với người đã từng là vợ của U-ri-át;
7 Và Xa-lô-mông sinh ra Rô-bôm; và Rô-bôm sinh ra A-bi-a; và A-bi-a sinh ra A-xa;
8 Và A-xa sinh ra Giô-xa-phát; và Giô-xa-phát sinh ra Giô-ram; và Giô-ram sinh ra Ô-gi-át;
9 Và Ô-gi-át sinh ra Giô-tham; và Giô-tham sinh ra A-cha-dơ; và A-cha-dơ sinh ra Ê-giê-ki-át;
10 Và Ê-giê-ki-át sinh ra Ma-na-xét; và Ma-na-xét sinh ra A-môn; và A-môn sinh ra Giô-xi-át;
11 Và Giô-xi-át sinh ra Giê-chô-ni-át và các anh em của chàng, trong khoảng thời gian họ bị đưa đi xa đến Ba-bi-lon:
12 Và sau khi họ đã bị đưa tới Ba-bi-lon, Giê-chô-ni-át sinh ra Xa-la-thin; và Xa-la-thin sinh ra Giô-rô-ba-ben;
13 Và Giô-rô-ba-ben sinh ra A-bi-út; và A-bi-út sinh ra Ê-li-a-kim; và Ê-li-a-kim sinh ra A-do;
14 Và A-do sinh ra Xa-đóc; và Xa-đóc sinh ra A-khim; và A-khim sinh ra Ê-li-út;
15 Và Ê-li-út sinh ra Ê-lê-a-da; và Ê-lê-a-da sinh ra Mát-than; và Mát-than sinh ra Gia-cốp;
16 Và Gia-cốp sinh ra Giô-xép chồng của Ma-ria, người đã sinh ra Chúa Giê-xu, người được gọi là Đức Ki-tô.
17 Như vậy tất cả các thế hệ từ A-bờ-ra-ham cho tới Đa-vít là mười bốn thế hệ; và từ Đa-vít cho tới khi bị đưa đi xa đến Ba-bi-lon là mười bốn thế hệ; và từ lúc bị đưa đi xa đến Ba-bi-lon cho đến Chúa Ki-tô là mười bốn thế hệ.
18 ¶ (*) Bây giờ, sự ra đời của Chúa Giê-xu đã theo cách như thế này: khi mà mẹ của Người là Ma-ria đã được gả cho Giô-xép, trước khi họ đến với nhau, nàng đã mang thai một đứa bé của Thánh Thần.
19 Khi đó Giô-xép chồng nàng, là một người đứng đắn, và không mong muốn để nàng trở thành một ví dụ công khai, đã lưu tâm để đưa nàng đi xa một cách kín đáo.
20 Nhưng khi chàng đang nghĩ ngợi về những việc này, hãy nhìn xem, thiên sứ của Chúa Trời đã xuất hiện với chàng trong một giấc mơ, và nói, Giô-xép, ngươi con trai của Đa-vít, đừng lo ngại về Ma-ria người vợ của ngươi: bởi vì đứa bé mà cô ấy mang thai là của Thánh Thần.
21 Và cô ấy sẽ sinh ra một đứa con trai, và ngươi sẽ gọi tên nó là GIÊ-XU: vì nó sẽ cứu vớt những người của nó khỏi những tội lỗi của họ.
22 Bây giờ tất cả việc này đã được làm xong, như vậy đã có thể ứng nghiệm điều mà Chúa Trời đã nói thông qua nhà tiên tri, nói rằng,
23 Hãy nhìn xem, một trinh nữ sẽ mang thai một đứa trẻ, và sẽ sinh ra một đứa con trai, và họ sẽ gọi tên nó là Ê-ma-nu-en, sự tồn tại của nó đã làm sáng tỏ là, Chúa Trời luôn ở bên chúng ta.
24 Rồi Giô-xép, tỉnh dậy từ giấc ngủ, đã làm như thiên sứ của Chúa Trời đã truyền đạt cho chàng, và đã đón vợ chàng đến:
25 Và đã hiểu về nàng không chỉ đến khi nàng sinh đứa con trai đầu lòng: và chàng đã gọi tên nó là GIÊ-XU.


(*) "¶" - Vì Kinh Thánh được viết theo từng câu được đánh số, nên chỗ nào có dấu này, thì hiểu là bắt đầu một "đoạn" (paragraph) mới.

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Bejeus bi bô...

Very nice blog!
And I expect you to visit my blogs.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...